Powered by Smartsupp
Castorplus: plastová okna, okna, žaluzie, parapety, plastové dveře, zimní zahrada, rolety, plastové profily

GDPR

Seznámení s požadavky článku 13 nařízení GDPR
"Informace o zpracování osobních údajů poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů"

1) Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
CASTOR plus s.r.o,
Modlany 112
417 13 Modlany
Kontaktní údaje zástupce správce osobních údajů: Jiří Drexler - jednatel společnosti, tel. 417 531 354, info@castorplus.cz

b) Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
Účelem zpracování jsou následující doklady/úkony:

 • komunikace v rámci smluvních vztahů,
 • obchodní nabídky,
 • projekty,
 • kupní smlouvy a smlouvy o dílo,
 • proforma faktury a daňová zálohy k přijatým platbám,
 • pokladní doklady k platbám hrazených hotově,
 • daňové doklady (faktury),
 • dobropisy,
 • výrobní dokumentace
 • předávací protokoly
 • plánování montáže,
 • užití software (identifikace uživatele).
Právním základem je plnění smlouvy ve smyslu Článku 6, odstavec 1, písmeno b), c), f) nařízení GDPR.

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
Příjemcem osobních údajů je jejich správce uvedený v bodě a), kategorie příjemců jsou následující:
 • koncoví zákazníci,
 • dealeři a externí prodejci
 • zástupci dodavatelských organizací,
 • uživatelé SW - zaměstnanci (spolupracovníci) zpracovatele,
 • montážní firmy.
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

2) Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
Poskytnuté osobní údaje jsou použity pro účel zpracování požadované obchodní nabídky, jejíž platnost je 3 měsíce. V případě objednávky budou následně použity pro uzavření kupní smlouvy, vystavení daňového dokladu, dodacího listu a dalších dokladů nezbytných pro splnění smlouvy ve smyslu článku 6, odstavec 1, písmeno b), c), f) nařízení GDPR. Doba uchovávání osobních údajů, po jejíž uplynutí budou automaticky smazány, je následující:
obchodní nabídka bez následné objednávky mimálně 24 měsíců a maximálně 36 měsíců za předpokladu archivace tištěných dokumetů.Poptávající může během této doby požádat o neprodlené smazání
v případě objednávky 10 let.

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
Subjekt osobních údajů může požadovat od správce:
výmaz, pokud pomine zákonný důvod jejich zpracování,
jejich opravu,
požadovat přenositelnost údajů.

c) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
Osobní údaje jsou subjektem údajů poskytnuty pro účel přípravy, případně následného uzavření kupní smlouvy. Bez poskytnutí těchto údajů není možné realizovat smluvní vztah mezi kupujícím a dodavatelem.

d) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpoklá­daných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

e) Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.
Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. (Pokud ANO, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2 článku 13 nařízení GDPR)

f) Subjekt osobních údajů má právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelné podobně.

Verze 1.0. ze dne 24.5.2018

Kontakt

CASTOR Plus, s.r.o.
Provozovna výroby plastových oken a dveří
Pražská 27, 415 01 Teplice
Spojení
tel: +420 417 531 354, 777 999 003
e-mail: okna@castorplus.cz

Kontaktní formulář

Copyright © 2014, Castor Plus, s.r.o., Všechny práva vyhrazena
Created by UpFront